powrót
logowanie    
  zapamitaj mnie    
REGULAMIN

ARTUKU 1. DEFINICJE.
DOMZADOM.PL – internetowy serwis wymiany domów/mieszka.
UYTKOWNIK – osoba fizyczna nie posiadajca osobowoci prawnej, która po przejciu procedury rejestracyjnej posiada dostp do usug oferowanych przez serwis domzadom.pl, w szczególnoci moe uczestniczy w zamieszczaniu ogosze i zawieraniu wymian domów lub mieszka.
WYMIANA – dobrowolne porozumienie dwóch uytkowników o wymianie swoich domów/mieszka ukazanych w ogoszeniach na stronach serwisu domzadom.pl

ARTYKU 2. RODZAJE WYMIAN.
Wyróniamy dwa podstawowe rodzaje wymian:
WYMIANA RÓWNOCZESNA – obydwoje uytkownicy wymieniaj si swoimi domami lub mieszkaniami równoczenie.
GOCINA – pierwszy uytkownik jedzie w gocin do drugiego uytkownika (obydwoje przebywaj w jednym domu). Po okrelonym upywie czasu drugi uytkownik jedzie do pierwszego. Wymiana nastpuje w rónych przedziaach czasowych.

ARTYKU 3. WARUNKI UCZESTNICTWA.
3.1. Uytkownikiem moe by osoba fizyczna posiadajca konto poczty elektronicznej.
3.2. Uytkownikami mog by tylko penoletnie osoby fizyczne.
3.3. Ogoszenie ma charakter otwarty - podawane przez Uytkowników informacje s jawne, podawane do wiadomoci publicznej na witrynie internetowej domzadom.pl.
3.4. Niedopuszczalne s dziaania mogce utrudnia lub destabilizowa dziaanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez domzadom.pl, e Uytkownik dopuszcza si takich dziaa, domzadom.pl niezwocznie zablokuje konto takiego Uytkownika. W takiej sytuacji domzadom.pl podejmie równie wszelkie dziaania prawne zwizane z naprawieniem poniesionej szkody. Dziaanie Uytkownika polegajce na próbie destabilizacji serwisu mog by równie uznane za przestpstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

ARTYKU 4. REJESTRACJA.
4.1. Rejestracja osoby fizycznej korzystajcej z domzadom.pl dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, penego adresu zamieszkania wraz z nazw województwa, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, nazwy, pod któr uytkownik wystpuje w serwisie, hasa i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
4.2. Uytkownik ma obowizek aktualizowa dane osobowe niezwocznie po kadej zmianie tych danych.
4.3. Zabrania si usuwania lub zmiany niektórych danych przez Uytkownika podczas posiadania ogoszenia.
4.4. Domzadom.pl moe uzaleni wiadczenie usug i korzystanie z serwisu przez osob zarejestrowan od potwierdzenia danych.
4.5. Uytkownik w momencie rejestracji wyraa zgod na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez domzadom.pl, na warunkach okrelonych w Polityce prywatnoci. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Uytkownika bd przetwarzane zgodnie Ustaw o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
4.6. Dane uytkowników przystpujcych do udziau w wymianie, obejmujce adres e-mail, imi i nazwisko, adres oraz numer telefonu, przekazywane s drugiej stronie wymiany podczas danej wymiany, w celu finalizacji umowy.
4.7. Uytkownik ma moliwo dostpu i zmian swoich danych osobowych. Uytkownik moe zada usunicia swoich danych osobowych z bazy danych. Domzadom.pl moe odmówi usunicia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
4.8. Zabrania si korzystania z kont innych Uytkowników oraz odstpowania swojego konta innym osobom.
4.9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Uytkownika dodatkowych kont, które su unikaniu zapaty za prowizje i w jakikolwiek inny sposób s wykorzystywane do amania postanowie niniejszego Regulaminu.

ARTYKU 5. PRYWATNO.
Polityka ochrony prywatnoci serwisu domzadom.pl zawarta jest w osobnym dokumencie. Jednake stanowi cz Regulaminu. Uytkownik wyraajc zgod na warunki niniejszego Regulaminu, wyraa równoczenie zgod na sposób, w jaki serwis domzadom.pl traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Domzadom.pl nie uyje danych w adnym innym celu. Ujawnienie danych moe nastpi z przyczyn nakazanych przez prawo.

ARTYKU 6. POUFNO.
6.1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczce patnoci bd przekazywane w celu zwizanym z realizacj przeprowadzanej transakcji lub te osobom trzecim w przypadku wystpienia okolicznoci opisanych w Polityce prywatnoci.
6.2. Kady Uytkownik zobowizuje si nie wyjawia informacji dotyczcych innych Uytkowników, w posiadanie których wszed na skutek korzystania z usug domzadom.pl lub które otrzyma od innego Uytkownika (wliczajc w to m.in. uycie adresów poczty elektronicznej dla celów "spammingu" lub przeladowania) do celów innych ni zawieranie i finalizacja transakcji w ramach serwisu domzadom.pl.
6.3. Bez zgody domzadom.pl niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostpnych wycznie Uytkownikom serwisu domzadom.pl.

ARTYKU 7. KORZYSTANIE Z OGOSZENIA.
7.1. Uytkownik powinien zatroszczy si o to, aby oferty wymian nie byy skadane lekkomylnie, omykowo lub te bez zapoznania si i zrozumienia konsekwencji skadania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
7.2. Oferty zoone s wane a do momentu zamknicia lub braku kontaktu z drugim Uytkownikiem, np. z powodu niepoprawnych danych; du liczba komentarzy negatywnych.

ARTUKU 8. ZAWARCIE UMOWY.
8.1. Umowa zostaje zawarta z chwil zaakceptowania wymiany przez obydwie strony. Jest ona zawarta na obopólnym zaufaniu i serwis domzadom.pl nie odpowiada w adnej czci za jej skutki.
8.2. Obydwie strony powinny opaci prowizj w cigu 7 dni od daty zaakceptowania wymiany i nawiza kontakt. W przypadku braku odpowiedzi ze strony kontrahenta w powyszym terminie, mona od umowy odstpi.
8.3. Umowa formacie pdf zostanie przesana po opaceniu prowizji przez obydwie strony. Naley j wydrukowa, wypeni i przesa do drugiego Uytkownik uczestniczcego w wymianie.

ARTUKU 9. OPATY I PROWIZJE. Cz usug dostarczonych za pomoc serwisu domzadom.pl jest odpatna. Uytkownik ma moliwo wykupienia patnego czonkostwa:
1) jednorocznego – nielimitowana ilo bezpatnych wymian przez okres jednego roku od momentu wykupienia czonkostwa, dodanie ogoszenia wyrónionego na pocztku listy wyszukiwania bezpatne,
2) dwuletniego - nielimitowana ilo bezpatnych wymian przez okres dwóch lat od momentu wykupienia czonkostwa, dodanie ogoszenia wyrónionego na pocztku listy wyszukiwania bezpatne.
Rejestracja w serwisie jest darmowa. Dodanie standardowego ogoszenia jest bezpatne.
Patne ogoszenia wyrónione:
1) na pocztku listy wyszukiwania – 9,99 z,
2) na stronie gównej – 19,99 z.
Jeli uytkownik nie posiada patnego czonkostwa – kada wymiana jest patna prowizj w wysokoci 24,99 z. Prowizja musi by zapacona przez obydwie zainteresowane strony. Dopiero po opaceniu prowizji lub wykupieniu patnego czonkostwa umowa wymiany/gociny zostanie przesana zainteresowanym stronom. Nawet jeli wymiana nie dojdzie do skutku z rónych przyczyn, serwis nie zwraca zapaconych prowizji. Serwis domzadom.pl zastrzega zmiany w cenie i ofercie. Uytkownik przyjmuje do wiadomoci, e lista cen za usugi moe ulec zmianom bez uprzedzenia.

ARTUKU 10. ODPOWIEDZIALNO SERWISU DOMZADOM.PL
10.1. Domzadom.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za zachowanie Uytkowników ani za publikowane przez nich ogoszenia.
10.2. Domzadom.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za jako, bezpieczestwo lub legalno wymian, prawdziwo i rzetelno ich opisu.
10.3. Domzadom.pl w miar moliwoci stara si weryfikowa dane i podejmowa niezbdne dziaania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem dziaa.
10.4. Domzadom.pl nie ma moliwoci nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnoci transakcji zawieranych w ramach wymiany.
10.5. Domzadom.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponosz odpowiedzialnoci za jakkolwiek transakcj zawart za pomoc serwisu, wliczajc w to m.in. wszelkie roszczenia zwizane z niezgodnym opisem w ogoszeniu lub jego nieprawdziwoci.

ARTYKU 11. SYSTEM KOMENTARZY.
11.1. Uytkownikom dostpna jest funkcja o nazwie Wystaw komentarz. Dziki tej funkcji Uytkownicy maj moliwo wyraenia opinii na temat przebiegu transakcji.
11.2. Wystawiajcy opini ponosi odpowiedzialno za jej tre. Opinie te musz by dokadne, uczciwe i nie mog zawiera treci stanowicych naruszenie prawa. Domzadom.pl nie ingeruje w tre komentarza poza okrelonymi przypadkami.
11.3. Niedozwolone s dziaania, których efektem moe by sztuczne zawyanie wiarygodnoci poprzez podwyszanie liczby punktów za pozytywne komentarze.

ARTYKU 12. USUNICIE UYTKOWNIKA.
12.1. Domzadom.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Uytkownika, który amie którekolwiek z postanowie niniejszego Regulaminu, a w szczególnoci propozycj wymiany poza serwisem, spamming, reklam innych serwisów oraz uywanie sów powszechnie uznawanych za obelywe.
12.2. Osoba, której konto zostao zawieszone, nie moe ponownie zarejestrowa si bez uprzedniej zgody domzadom.pl.
12.3. Domzadom.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Uytkownika, którego dziaania zostan uznane za szkodliwe dla serwisu domzadom.pl.

ARTYKU 13. ROLA SERWISU DOMZADOM.PL.
13.1. Ogoszenia wymiany domów lub mieszka publikowane s przez Uytkowników. Domzadom.pl nie jest stron w tych ofertach i uycza jedynie technicznych rodków potrzebnych do zawarcia umowy wymiany.
13.2. Domzadom.pl nie sprawdza prawdziwoci ogosze, ale zastrzega sobie prawo do usunicia kadego ogoszenia naruszajcego postanowienia niniejszego Regulaminu bd amicej obowizujce przepisy prawa. Usunite ogoszenia nie mog zosta przywrócone.
13.3. Domzadom.pl zastrzega sobie prawo do usunicia kadego ogoszenia, które ma negatywny wpyw na wizerunek serwisu.
13.4. Domzadom.pl namawia do dziaania nie wywoanego emocjami i starannego przemylenia wszystkich kroków podejmowanych poprzez strony serwisu.

ARTYKU 14. OBOWIZKI UYTKOWNIKA.
14.1. Uytkownikowi nie wolno skada ofert w wystawionych przez siebie ogoszeniach, zakaz ten dotyczy zarówno dziaania z wasnych kont, jak i z kont innych Uytkowników.
14.2. Uytkownik jest w peni odpowiedzialny za zgodno opisu ogoszenia ze stanem faktycznym i za wymian i wszystkie wynikajce z niej skutki.
14.3. Uytkownik nie moe nigdy korzysta z informacji zawartych w ogoszeniach poprzez zawieranie umowy wymiany poza serwisem. Dziaanie takie jest bardzo niebezpieczne i moe prowadzi do krytycznych sytuacji

ARTYKU 15. LEGALNO OGOSZE.
15.1. Zgaszajc dom lub mieszkanie Uytkownik potwierdza, i jest uprawniony do wymiany tego lokum zgodnie z opisem w ogoszeniu.
15.2. Domzadom.pl moe zawiadomi Policj lub prokuratora o kadym przypadku podejrzenia.
15.3. Uytkownikom mog informowa domzadom.pl o ofertach, które nosz znamiona naruszania Regulaminu i/lub amania obowizujcych regulacji prawnych oraz Uytkownikach naruszajcych zasady serwisu domzadom.pl.
15.4. Uytkownik nie moe umieszcza w treci ogoszenia adresu email. Komunikacja midzy Uytkownikami moe odbywa si na pocztku tylko poprzez formularz kontaktowy i wewntrzn poczt serwisu. Podanie adresu email i nr telefonu przed zawarciem umowy jest cakowicie dobrowolne. Ogoszenia nie speniajce powyszych kryteriów bd modyfikowane przez pracowników serwisu domzadom.pl.

ARTUKU 16. OPIS OGOSZE.
16.1. Ogoszenia zamieszczone w serwisie domzadom.pl musz by zgodne z prawd. Osoba zgaszajca jest odpowiedzialna za wszelkie bdy lub niecisoci takiego opisu. Nie mona wprowadza w bd innych Uytkowników.
16.2. Sprzedajcy jest odpowiedzialny za to, aby treci zawarte w ogoszeniu nie naruszay obowizujcego prawa.
16.3. Opis ogoszenia nie moe zawiera moliwoci wymiany poza serwisem domzadom.pl (w adnej formie).
16.4. Opis ani tytu ogoszenia nie moe zawiera propozycji kupna lub wynajmu domu lub mieszkania ani adnego towaru lub usugi.
16.5. W opisie i tytule zabronione jest takie stosowanie sów kluczowych, które wskazuje na prób manipulowania wynikami wyszukiwania
16.6. Domzadom.pl zastrzega sobie prawo do usunicia kadej oferty która ma negatywny wpyw na wizerunek serwisu.
16.7. Domzadom.pl zastrzega sobie prawo do usunicia danych prywatnych zamieszczonych w ogoszeniu, których tre jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpyw na wizerunek serwisu.

ARTYKU 17. PRAWA WASNOCI INTELEKTUALNEJ DOMZADOM.PL.
Uytkownik uznaje, e cao praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta uytkowników oraz pozostae prawa wasnoci intelektualnej zwizane z Usugami serwisu domzadom.pl s jego wasnoci. Zabronione jest korzystanie z tych praw wasnoci intelektualnej do celów innych ni te cile zwizane z niniejszym Regulaminem.

ARTYKU 18. ZMIANY REGULAMINU.
18.1. Domzadom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treci niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usug strony domzadom.pl.
18.2. Kady Uytkownik w momencie logowania si w serwisie zostanie powiadomiony o takiej zmianie, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Uytkownika umowa pomidzy nim a serwisem domzadom.pl wygasa, z zastrzeeniem, e rozpoczte przed zmian Regulaminu ogoszenia bd prowadzone do ich zakoczenia na dotychczasowych zasadach.

ARTYKU 19. ROZWIZANIE UMOWY.
19.1. Uytkownik moe w kadym czasie moe zlikwidowa swoje konto w serwisie domzadom.pl, korzystajc z okrelonej przez serwis procedury. Umowa ulega rozwizaniu ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeeniem, e dotychczas zoone zobowizania s wice, a rozpoczte przed rozwizaniem umowy kontakty bd prowadzone do zakoczenia na zasadach obowizujcych w momencie ich wystawiania.
19.2. Umowa moe zosta rozwizana na podstawie decyzji serwisu domzadom.pl w przypadku: - bezskutecznego upywu terminu okrelonego w wezwaniach do zapaty, - amania przez Uytkownika postanowie Regulaminu, - dziaania na szkod serwisu domzadom.pl lub jego Uytkowników, - innych dziaa raco sprzecznych z aktualn polityk serwisu domzadom.pl.

ARTYKU 20. SPORY.
Wszelkie spory zwizane z usugami wiadczonymi przez serwis domzadom.pl na podstawie niniejszego Regulaminu bd rozstrzygane przez waciwe polskie sdy powszechne.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacjregulaminu.