powrót
logowanie    
  zapamitaj mnie    
POLITYKA PRYWATNOCI

Dzikujemy za korzystanie z serwisu domzadom.pl. Zachcamy do zapoznania si z ponisz Polityk Prywatnoci. Pragniemy aby korzystanie z serwisu byo komfortowe i bezpieczne dla uytkowników. Serwis domzadom.pl jako administrator danych dba o bezpieczestwo udostpnionych naszej firmie danych. Dane te s szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostpem osób nieupowanionych.

Informacje dotyczce Pastwa mog by przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz w przypadku niezapacenia nalenoci serwisowi domzadom.pl, podmiotom prowadzcym w jego imieniu postpowanie zwizane z dochodzeniem nalenoci. Serwis domzadom.pl zapewnia Pastwu realizacj uprawnie wynikajcych z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególnoci prawo wgldu do wasnych danych, prawo dania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach okrelonych w przepisach tej ustawy.

Serwis domzadom.pl nie sprzedaje i nie udostpnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Uytkowników serwisu.

1. Jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.
Wynikajce z ogólnych zasad pocze realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) s przez serwis domzadom.pl wykorzystywane w celach technicznych, zwizanych z administracj naszymi serwerami. Poza tym adresy IP s wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego nastpuje poczenie). Domzadom.pl uywa cookies w celu dostarczania usug i treci dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowa. W niektórych przypadkach identyfikacja i zwizany z ni zindywidualizowany (personalizowany) dostp do serwisów oparte s o cookies, jednak najczciej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja uytkownika za pomoc hasa w czasie sesji. Wyczenie cookies w przegldarce przewanie nie uniemoliwia korzystania z naszych usug, ale moe spowodowa utrudnienia. Cookies s równie uywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez uytkowników.

2. Informacje zbierane podczas rejestracji.
W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie naley poda swoje dane kontaktowe (m.in. imi i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do moliwoci rejestracji. W okrelonych sytuacjach moemy prosi o potwierdzenie podanych danych osobowych poprzez przedstawienie dokumentu tosamoci. Dane demograficzne i profilowe wykorzystywane s do dostosowania naszej oferty do oczekiwa klientów poprzez prezentacj treci oraz przekazywanie tych treci w sposób zgodny z preferencjami uytkowników. Serwis domzadom.pl wykorzystuje dane z formularza rejestracyjnego take do przesyania swoim klientom informacji o firmie i wiadczonych przez ni usugach. Klient moe w kadej chwili zrezygnowa z otrzymywania tego typu informacji.

3. Informacje uzyskane w ramach konkursów.
Od czasu do czasu na naszej stronie organizowane s konkursy - przy tego typu okazjach wykorzystujemy dane kontaktowe do kontaktu z klientami (np. aby powiadomi ich o zwycistwie w konkursie); adresy klientów s dodawane do naszej listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych produktów. Klient moe w kadej chwili zrezygnowa z otrzymywania informacji o promocjach. Skrócone bd ocenzurowane nazwiska zwycizców oraz/lub ich adresy e-mail mog ponadto by wykorzystane na naszej stronie zwycizców konkursów. 3. Udostpnianie danych. Domzadom.pl udostpnia dane osobowe wycznie dla celów zwizanych z realizacj transakcji. Dane s wówczas przesyane do innego Uytkownika, który uczestniczy w wymianie, za pomoc poczty elektronicznej. Uytkownicy maj prawo do usunicia danych osobowych, zgodnie z procedur opisan na stronach. Poczta elektroniczna kierowana do domzadom.pl oraz poczta wysyana za pomoc systemu pocztowego serwisu domzadom.pl jest archiwizowana i moe w niektórych przypadkach by wykorzystana dla celów dowodowych.

4. Procedura Zmiany/Usunicia/Deaktywacji.
Domzadom.pl zapewnia swoim Uytkownikom moliwo usunicia swoich danych z bazy danych. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osobom, których udzia w serwisie zosta zakoczony ze wzgldu na niedozwolone korzystanie z naszych usug moemy odmówi usunicia danych. Odmowa usunicia danych ma równie miejsce w sytuacjach, w których Uytkownik posiada nieuregulowane zobowizania finansowe wzgldem serwisu. Uytkownicy maj wgld do swoich danych i mog je uaktualnia.

Jeli nie zgadzasz si z obowizujc Polityk Prywatnoci, prosimy nie korzystaj z serwisu domzadom.pl.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacjregulaminu.